STC Groep | Sterk in technisch werk
STC Groep
STC Groep | Sterk in technisch werk

Algemene voorwaarden STC Groep

Artikel 1: Definities

1)De Algemene Voorwaarden van STC Groep B.V. zijn van toepassing, deze aanvullende voorwaarden betreffen die activiteiten waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien.

2) Werknemer: de natuurlijke persoon die een arbeidsovereenkomst aangaat of is aangegaan met één van de dochterondernemingen van STC Groep B.V. ten behoeve van een opdracht bij opdrachtgever.

3) Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst van opdracht aangaat of is aangegaan met STC Groep B.V..

4) Opdracht/Overeenkomst: de tussen STC Groep B.V. en opdrachtgever overeengekomen overeenkomst van opdracht ten behoeve van opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van STC Groep B.V., voor zover een en ander betrekking heeft op het voor opdrachtgever verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een project.

Voorwaarden van opdrachtgever c.q. afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden hebben slechts rechtskracht, indien deze door opdrachtgever en STC Groep B.V. schriftelijk zijn  aanvaard c.q. zijn bevestigd.

Artikel 3: Offerte en totstandkoming overeenkomst

1) Ieder door STC Groep B.V. gedaan aanbod tot het doen uitvoeren van een opdracht in projectvorm blijft geldig gedurende een termijn van 14 dagen na de datum van de desbetreffende offerte, tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk een andere geldigheidstermijn is genoemd of is bepaald dat het aanbod vrijblijvend is gedaan.

2) Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij STC Groep B.V. mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan.

3) De overeenkomst tussen STC Groep B.V. en de opdrachtgever (“de opdracht”) komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:

a. hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door STC Groep B.V. gedaan aanbod door opdrachtgever uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;

b. hetzij, indien een opdrachtbevestiging of overeenkomst wordt toegestuurd, op het moment waarop STC Groep B.V. de aan opdrachtgever toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging of overeenkomst heeft terugontvangen;

c. hetzij, indien de door opdrachtgever verstrekte opdracht niet is voorafgegaan door een aanbod van STC Groep B.V., op het moment waarop STC Groep B.V. met de uitvoering van die opdracht een aanvang heeft gemaakt. Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze en/of een ander tijdstip is tot stand gekomen.

Artikel 4: uitvoering van de opdracht

STC Groep B.V. zal de opdracht uitvoeren met behulp van werknemers, die bij haar in dienst zijn en die hun werkzaamheden bij opdrachtgever zullen verrichten. STC Groep B.V. is vrij in de keuze van deze werknemers en selecteert aan de hand van de aan STC Groep B.V. bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor detachering beschikbare werknemers enerzijds en van de door de opdrachtgever aan STC Groep B.V. verstrekte inlichtingen betreffende de te verrichten werkzaamheden anderzijds. Bij afwezigheid van een werknemer van STC Groep B.V., bijvoorbeeld vanwege ziekte, voor een periode langer dan 2 weken zal STC Groep B.V. zich inspannen om, in goed overleg met opdrachtgever, voor vervanging van de werknemer te zorgen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om werknemers van STC Groep B.V. te betrekken bij andere dan de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden , anders dan na overleg met en goedkeuring van STC Groep B.V..

Artikel 5: Inspanningsverbintenis/verplichting

Alle verbintenissen die op STC Groep B.V. uit hoofde van overeenkomsten liggen, zijn inspanningsverbintenissen/verplichtingen.

Artikel 6: Duur van de overeenkomst van opdracht

1) De overeenkomst wordt aangegaan voor en zal voltooid zijn na de in de opdracht overeengekomen duur met dien verstande dat het in artikel 18 en 19 bepaalde kan resulteren in een eerdere beëindiging dan door partijen voorzien in de overeenkomsten.

2) STC Groep B.V. en opdrachtgever zijn bevoegd de overeenkomst door opzegging te beëindigen, met een opzegtermijn van tenminste tien werkdagen wegens gewichtige, onverwijld aan de wederpartij medegedeelde reden. Indien de overeenkomst langer duurt dan twintig weken wordt de opzegtermijn voor elke volgende periode van vier weken verlengd met steeds twee werkdagen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst kan ook plaatsvinden ingevolge het bepaalde in artikel 18 en 19 en door opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer zelf.

3) Indien tussentijdse beëindiging plaatsvindt als gevolg van (onmiddellijke) opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer zelf of door STC Groep B.V., zal STC Groep B.V. zich.

Inspannen om, in goed overleg met opdrachtgever, zo spoedig mogelijk voor vervanging zorg te dragen. In geval van opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer zelf of door STC Groep B.V., althans in geval van onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer zelf of door STC Groep B.V., is STC Groep B.V. nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsschade / gevolgschade van opdrachtgever.

Artikel 7: Intellectuele eigendom

De rechten met betrekking tot alle (gestes)producten, die door STC Groep B.V. in het kader van de opdracht worden gebruikt – waaronder begrepen analyses, modellen, overzichten,

Programmatuur, technieken e.d. of die het resultaat zijn van de door STC Groep B.V. krachtens de opdracht verricht werkzaamheden –waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen, plannen e.d. berusten uitsluitend bij STC Groep B.V., voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.

Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STC Groep B.V. niet bevoegd tot openbaarmaking, wijziging of vermenigvuldiging van de in artikel 7.1 bedoelde producten, noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn.

Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.

Artikel 8: Projectkosten

De projectkosten verbonden aan een opdracht, worden per overeenkomst van opdracht vastgelegd. Deze projectkosten bestaan uit de gewerkte uren vermenigvuldigd met het

uurtarief, eventueel vermeerderd met overeengekomen reis en onkostenvergoedingen

en toeslagen voor overwerk en onregelmatige diensten. De projectkosten worden verschuldigd naarmate de werkzaamheden zijn verricht. De verschuldigdheid van de projectkosten is niet afhankelijk van de resultaten van de krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden.

Artikel 9: Overwerk

1) STC Groep B.V. zal haar werknemers verzoeken langer te werken, indien dat noodzakelijk is voor de goede voortgang van het project.

2) Onder overwerk als bedoeld in dit artikel wordt verstaan die arbeid, die boven de voor werknemers van STC Groep B.V. geldende gebruikelijke arbeidstijd wordt verricht.

3) Reistijd en verschoven uren gelden niet als overuren.

4) Gewerkte uren die de bovenbedoelde gebruikelijke arbeidstijd overschrijden, worden met de toeslagen verhoogd, zoals schriftelijk is overeengekomen. Indien zulks niet (separaat)

schriftelijk is overeengekomen, worden de gewerkte uren die de bovenbedoelde gebruikelijke arbeidstijd overschrijden met de navolgende toeslagen verhoogd:

• maandag tot en met vrijdag: de eerste twee overuren per dag 25%,

• de uren erna, per dag 50%

• zaterdag: 50%

• zondag en nationale feestdagen 100%

Artikel 10: Uren verantwoordingsformulieren en oplevering

1) De opdrachtgever is verplicht de urenverantwoordingsformulieren periodiek (wekelijks) te ondertekenen.

De opdrachtgever is verplicht erop toezien dat op deze formulieren het juiste aantal gewerkte

Als mede niet gewerkte uren, overuren, reis uren, gereden kilometers en gemaakte onkosten is ingevuld.

2) Door ondertekening van deze urenverantwoordingsformulieren worden de werkzaamheden verricht ten behoeve van de opdracht goedgekeurd en aanvaard.

De ondertekende uren verantwoordingsformulieren zijn bindend.

3) Tegen de opdrachtgever, die zijn verplichtingen in gevolge lid 1 van dit artikel niet nakomt en derhalve niet meewerkt aan het scheppen van voor de drie betrokken partijen (opdrachtgever, STC Groep B.V. en de gedetacheerde werknemer)  bindend bewijs ten aanzien van de gewerkte uren en gemaakte kosten door de gedetacheerde werknemer, zal STC Groep B.V. in geval van betwisting van de opgave van de opdrachtgever het recht hebben:

a. de gewerkte tijd(en) bindend te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd van de werkweek, die voor werknemers in dienst van de opdrachtgever geldt, indien uit de omstandigheden en/of bepaalde gegevens het vermoeden voortvloeit, dat door de betrokken

Gedetacheerde werknemer van STC Groep B.V. de volledige werkweek gedurende de gehele arbeidstijd per dag is gewerkt;

b. in alle overige gevallen door een functionaris van STC Groep B.V. gehoord hebbende de gedetacheerde werknemer van STC Groep B.V. en de betreffende functionaris in het

bedrijf van de opdrachtgever, althans redelijke pogingen ondernomen te hebben die te spreken te krijgen, op basis van door hem/haar vergaarde gegevens de gewerkte tijden bindend tussen partijen vast te stellen.

4) Bij verschil tussen het bij STC Groep B.V. ingeleverde urenverantwoordingsformulier

en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het bij STC Groep B.V. ingeleverde urenverantwoordingsformulier voor de afrekening, welke in de nota zal worden opgenomen, als volledig bewijs, behoudens ALGEMENE VOORWAARDEN STC GROEP Pag. 3 van 5 tegenbewijs door de opdrachtgever, dat het genoemde verschil niet aan hem/haar is toe te rekenen.

5) Naar aanleiding van de vaststelling der gewerkte tijden door of vanwege STC Groep B.V. ingevolge dit artikel, worden de nota’s van STC Groep B.V. uitgeschreven, op welke nota’s al het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde van toepassing is.

6) Indien de door opdrachtgever ondertekende urenverantwoordingsformulieren ontbreken, kunnen bijvoorbeeld ook klokkaarten, urenstaten, computerlijsten, computerdiskettes enz., gebruikt worden als bewijs voor de door de gedetacheerde werknemer bij opdrachtgever gewerkte uren, gereden kilometers en gemaakte onkosten.

Artikel 11: Betaling en zekerheid

1) Opdrachtgever zal elke, door STC Groep B.V. in het kader van de tussen STC Groep B.V. en opdrachtgever gesloten overeenkomst, wekelijks ingediende nota voldoen binnen acht (8) dagen na factuurdatum door overschrijving op de rekening van STC Groep B.V..

2) Het doen van betalingen door opdrachtgever aan werknemers van STC Groep B.V. levert geen grond op voor schulddelging en/of schuldvergelijking.

3) Onverminderd enig overig recht van STC Groep B.V. zal opdrachtgever bij geen of niet tijdige betaling van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn en is een rente verschuldigd van 1.5% per maand (of een deel daarvan) dat de betaling te laat plaatsvindt. Opdrachtgever zal in dat geval eveneens verplicht zijn aan STC Groep B.V. de in redelijkheid door haar gemaakte incassokosten te vergoeden.

4) STC Groep B.V. is te allen tijde bevoegd van opdrachtgever een redelijke voorschotbetaling dan wel (aanvullende) zekerheid voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen te verlangen. Indien opdrachtgever nalaat het verlangde voorschot te betalen of de verlangde zekerheid te stellen, is STC Groep B.V. bevoegd de (verdere) uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan STC Groep B.V. uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 12: Reclame

Reclames omtrent de nota dienen binnen 8 dagen na de dag van verzending van de nota schriftelijk bij STC Groep B.V. te zijn ingediend. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen. Reclames met betrekking tot de door STC Groep B.V. verrichte werkzaamheden dienen binnen 14 dagen na de verzenddatum van hetgeen naar aanleiding waarvan opdrachtgever wenst te reclameren aan STC Groep B.V. schriftelijk te worden kenbaar gemaakt, dan wel onverwijld nadat opdrachtgever hetgeen waarover hij wenst te reclameren heeft ontdekt. In het laatste geval dient opdrachtgever aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken.

Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens reclames als bedoeld in 1) en 2). Indien en voor zover opdrachtgever naar het oordeel van STC Groep B.V. terecht reclameert, is STC Groep B.V. bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde honorarium te restitueren zonder verdere uitvoering aan de opdracht te geven. Indien opdrachtgever niet binnen de door artikel 1) en 2) gestelde termijn heeft gereclameerd,

vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

Artikel 13: Vakantie

1) De gedetacheerde werknemers hebben op jaarbasis recht op 24 vakantiedagen.

2) Opdrachtgever is gehouden om tijdelijke verplichte bedrijfssluitingen voor aanvang van de opdracht van STC Groep B.V. door te geven.

Artikel 14: Inspectie van de werkzaamheden

1) De door STC Groep B.V. ter begeleiding van de uitvoering van de opdracht aangestelde medewerker is te allen tijde beschikbaar voor opdrachtgever, om de uitvoering van de overeenkomsten(en) te coördineren.

2) Opdrachtgever zal het STC Groep B.V. mogelijk maken toegang te krijgen tot de werkplek waar haar werknemers actief zijn.

Artikel 15: Aansprakelijkheid voor schade

1)STC Groep is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenissen.

2) Voorts sluit STC Groep iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, welke is veroorzaakt, al dan niet binnen het kader van het Project, door of ten gevolge van een (niet naar behoren) functioneren van een Werknemer/Opdrachtnemer, waaronder begrepen schade door het door Werknemer/Opdrachtnemer namens Opdrachtgever aangaan van verbintenissen jegens derden, al dan niet met toestemming van Opdrachtgever.

3) In geen geval is STC Groep aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade (waaronder bedrijfsschade en schade wegens gederfde winst e.d.) door welke oorzaak ook ontstaan.

4) In het geval STC Groep toch aansprakelijk is, zal de door STC Groep te  betalen schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan 25% van de op grond van de betreffende  projectovereenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN STC GROEP  Pag. 4 van 5 door STC Groep aan Opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (excl. BTW).

5) STC Groep  aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor directe letsels zaakschade veroorzaakt door haar ondergeschikten of hulppersonen als bedoeld in artikel 6:170 respectievelijk 6:171 BW in het kader van hun taakuitoefening, indien en voor zover de door STC afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in verband met de betreffende schade tot uitkering overgaat. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd. Voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van haar ondergeschikten respectievelijk hulppersonen is STC Groep echter nimmer aansprakelijk.

6) Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever de schade onverwijld, doch in geen geval later dan één maand na het ontstaan daarvan door middel van een aangetekend schrijven bij STC Groep heeft aangemeld.

7) Opdrachtgever vrijwaart STC Groep tegen aanspraken van derden ter zake van door deze derden geleden of te lijden schade verband houdende met de door STC Groep aan Opdrachtgever geleverde diensten en/of schade veroorzaakt door een (gedetacheerde) Werknemer en/of Opdrachtnemer (al dan niet binnen het kader van het Project), voor zover het schade betreft die op grond van dit artikel 15 niet op STC Groep zou kunnen worden verhaald indien de betreffende schade door Opdrachtgever zelf zou zijn geleden.

8) Het bepaalde in dit artikel 15 geldt behalve ten aanzien van STC Groep eveneens ten aanzien van Opdrachtnemer die door STC Groep is ingeschakeld. Hiertoe dient in dit artikel in plaats van “STC Groep ” “Opdrachtnemer” te worden gelezen.

9) STC Groep baseert de selectie van Kandidaten mede op de inlichtingen die Kandidaten en referenten verstrekken. STC Groep vertrouwt erop dat de aldus verstrekte informatie juist is, en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in het geval dat deze informatie onjuist of misleidend blijkt te zijn.

Artikel 16: Vervaltermijn

Onverminderd het bepaalde in artikel 12 is opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat STC Groep B.V. de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks –tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 12.1 of 12.2 is gebeurd onverwijld schriftelijk aan STC Groep B.V. kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 17: Rapportage bedrijfsongeval / vrijwaring

1) De opdrachtgever staat in voor de zorg voor arbeidsomstandigheden en arbeids en rusttijden als ware de werknemer zijn eigen werknemer. Voorafgaand aan de opdracht stelt de opdrachtgever STC Groep B.V. in kennis van eventuele bijzondere gevaren en/of risico’s die aan de opdracht verbonden zijn.

2) In geval van een aan de werknemer overkomen bedrijfsongeval/beroepsziekte ten tijde van of in verband met de uitoefening van de opdracht zal de opdrachtgever ervoor zorgdragen dat ter zake een rapport wordt opgemaakt waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van ongevallen als waarom het in het gegeven geval gaat.

3) De opdrachtgever vrijwaart STC Groep B.V. voor eventuele vorderingen die door de gedetacheerde werknemer(s) ex artikel 7: 658 en 7: 611 BW worden ingesteld, verband houdende met bedrijfsongevallen/beroepsziekten aan de werknemer(s) overkomen ten tijde van of in verband met de uitoefening van de opdracht.

Artikel 18: Faillissement, surseance van betaling en liquidatie / overname

Ingeval van aanvraag van faillissement, aanvraag van surseance van betaling of hele of gedeeltelijke overname of liquidatie van STC Groep B.V. of opdrachtgever wordt de desbetreffende partij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is de wederpartij gerechtigd, hetzij –verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij deze zonder rechterlijke tussenkomst geheel of ten delen ontbonden te verklaren, onverminderd het overige aan de wederpartij toekomende recht, waaronder het recht volledige betaling en/of schadevergoeding te vorderen. Voorts wordt in die gevallen het geen de wederpartij overigens van opdrachtgever te vorderen heeft, terstond opeisbaar.

Artikel 19: Overmacht

In geval van niet toerekenbare tekortkoming worden alle verplichtingen van STC Groep B.V. en/of opdrachtgever opgeschort. Partijen zullen als dan overleggen om tot een voor beide acceptabele situatie c.q. aanpassing van de overeenkomst te komen. Mocht er geen acceptabele situatie c.q. aanpassing bereikt worden, dan hebben STC Groep B.V. en opdrachtgever het recht om de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een –alle relevante omstandigheden in aanmerking genomenredelijke termijn, welke tenminste een maand dient te belopen.

Artikel 20: Geheimhouding

STC Groep B.V. en opdrachtgever erkennen het confidentiële karakter van alle uit hoofde van hun relatie verkregen informatie, behoudens algemeen bekende en/of voor ieder

ALGEMENE VOORWAARDEN STC GROEP  Pag. 5 van 5 toegankelijke informatie. STC Groep B.V. zal deze vertrouwelijkheid ook met haar werknemers schriftelijk overeenkomen.

Artikel 21: Overname personeel

1) Gedurende de looptijd van de overeenkomst, als mede gedurende een periode van 12 maanden daarna, zullen partijen geen werknemers van elkaar in dienst nemen of anderszins direct dan wel indirect voor zichzelf of voor een groepsmaatschappij van een opdrachtgever laten werken, tenzij met schriftelijke voorafgaande toestemming van de andere partij. De opdrachtgever/inlener, zusterbedrijven, holdings, etc., worden in deze als één en de zelfde partij beschouwd.

2) Partijen zullen geen ex-werknemers van elkaar rechtstreeks of via derden  werkzaamheden laten verrichten, in dienst nemen of anderszins direct dan wel indirect voor zich laten werken gedurende een periode van 12 maanden nadat het dienstverband van deze werknemer met een van de partijen is beëindigd, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij.

3) Het in lid 1 en 2 gestelde beperkt zich tot (ex)werknemers die direct of indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht.

4) Bij overtreding van dit beding is opdrachtgever/inlener zonder ingebrekestelling een vergoeding van €25.000,00 per overtreding verschuldigd aan STC Groep B.V., onverminderd het recht van STC op volledige schadevergoeding.

Artikel 22: Vervanging

STC Groep B.V. is te allen tijde gerechtigd om op ieder gewenst moment voor dan wel tijdens de opdracht de werknemer te vervangen door een andere werknemer, indien dat naar het oordeel van STC Groep B.V. noodzakelijk is wegens het intern bedrijfsbeleid en  personeelsbeleid, tenzij zulks bij overeenkomst van opdracht uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten.

Artikel 23: Verbod op doorlenen en tewerkstelling in het buitenland

1) Opdrachtgever zal zelf geen werknemers van STC Groep B.V. ter beschikking stellen aan derden, behoudens schriftelijke toestemming van STC Groep B.V..

2) Opdrachtgever zal geen werknemers van STC Groep B.V. buiten Nederland te werk stellen, zonder daartoe schriftelijk toestemming te hebben verkregen van STC Groep B.V..

Artikel 24: Overdracht rechten en plichten

Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. De ander partij is gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te stellen.

Artikel 25: (Wettelijke) loon en lastenverhoging

Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst tussen STC Groep B.V. en opdrachtgever wijzigingen optreden in de lonen en/of andere arbeidsvoorwaarden en/of de wettelijke heffingen, is STC Groep B.V. gerechtigd de projectkosten en het tarief voor meerwerk tussentijds dienovereenkomstig aan te passen en aan opdrachtgever door te belasten. Dit met inachtneming van door de overheid gestelde regels, met dien verstande dat deze aanpassing minimaal geschiedt conform het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, zoals jaarlijks door het CBS wordt vastgesteld.

Artikel 26: Vrijwaring

STC Groep B.V. garandeert opdrachtgever de sociale verzekeringspremies, loonbelastingen en premieheffingen volksverzekeringen van de bij opdrachtgever gedetacheerde werknemers, aan de relevante instanties te voldoen. STC Groep B.V. vrijwaart de opdrachtgever voor eventuele vorderingen die door de relevante instanties met betrekking tot het hierboven omschreven worden ingesteld.

Artikel 27: Toepasselijk recht en geschillen

1) Alle rechtsverhoudingen tussen STC Groep B.V. en opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht.

2) Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen STC Groep B.V. en opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waarbinnen STC Groep B.V. is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Artikel 28: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

1) STC Groep B.V. is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door STC Groep B.V. gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens opdrachtgever vanaf 30 dagen

nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan STC Groep B.V. te kennen geeft tegen deze wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen geldig tot de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd.

2) Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantoren van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE OPDRACHTEN VOOR WERVING EN SELECTIE STC GROEP

Artikel 1: Algemeen

De Algemene Voorwaarden van STC Groep B.V. zijn van toepassing, deze aanvullende voorwaarden betreffen die activiteiten waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien.

Dit betreffen de activiteiten:

1) File Search: Alle interne en externe CV databestanden waarover STC Groep B.V. beschikt worden doorzocht op basis van het vacatureprofiel.

2) Executive Search: Voor sommige vacatures en zeer specialistische functies kan worden gesteld dat maar een handjevol kandidaten over de juiste mix van kwaliteiten en vaardigheden beschikt. STC Groep B.V. zal hierbij voor opdrachtgevers de juiste persoon vinden door deze actief te benaderen en te interesseren voor de vacature.

3) Adverteren: In overleg met opdrachtgever wordt een budget bepaald en daarmee een advertentiecampagne opgesteld in de diverse media zoals kranten en social media.

4) Combinatie van File Search, Adverteren en Executive Search

5) Intake gesprekken met potentiële kandidaten en begeleiding/ ondersteuning van vervolggesprekken met de opdrachtgever.

Indien de opdrachtgever dat wenselijk acht, dragen wij zorg voor het psychologisch dan wel volgens de assessment methode testen van kandidaten.

Artikel 2: Toepasselijkheid

a) Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.

b) Eventueel afwijkende voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd zijn voor ons slechts bindend indien en voor zover wij ons daar schriftelijk mee akkoord hebben verklaard.

c) Overigens dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met ons te worden overeengekomen.

d) Indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht.

e) Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor toekomstige overeenkomsten ontlenen; door ons geaccepteerde afwijkingen zijn dan ook telkens eenmalig geldig.

Artikel 3: Overeenkomsten

a) Overeenkomsten komen tot stand door ondertekening van de door ons gezonden bevestiging van een gesloten overeenkomst en retournering daarvan en gaan in op de dag van ontvangst onzerzijds. Partijen zijn vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze is tot stand gekomen. Offertes zijn vrijblijvend en herroepelijk. Herroeping geschiedt onverwijld en is mogelijk tot de aanvaarding van een aanbod zolang wij niet een van de wederpartij afkomstige bevestigingsbrief hebben ontvangen, dan wel stilzwijgend indien de offerte niet binnen de daarin gestelde termijn is geaccepteerd dan wel niet de ondertekende overeenkomst althans de bevestiging daarvan binnen de eventueel gestelde termijn is ontvangen.

b) Opdrachten worden uitsluitend op exclusieve basis uitgevoerd. Indien een ander bureau aan dezelfde opdracht werkt, dan kan STC Groep de opdracht alleen aanvaarden nadat de samenwerking met het andere bureau formeel is beëindigd.

c) Bij schriftelijke bevestiging van een opdracht door ons geldt de inhoud van de opdrachtbevestiging als de inhoud van de overeenkomst, die voor beide partijen bindend is.

d) Een overeenkomst kan door ons worden ontbonden indien in verband met de bedrijfsomstandigheden de functie‐eisen in de praktijk zodanig onredelijk blijken te zijn dat STC Groep dientengevolge geen geschikte kandidaten kan voorstellen.

e) Eveneens kan de overeenkomst door ons worden ontbonden als de functie‐eisen door de opdrachtgever hangende de duur van de overeenkomst zodanig worden veranderd dat het functieprofiel daardoor in de praktijk wijzigt. Indien deze ontbindingsgronden zich voordoen dan is opdrachtgever ons 50% van het overeengekomen honorarium verschuldigd.

f) De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien daartoe bedrijfseconomische of organisatorische redenen voor bestaan. In zodanig geval dient opdrachtgever ons onder opgave van die redenen en onder toezending van bewijsstukken waaruit die redenen blijken, te berichten dat op die gronden wordt ontbonden. Ontbinding in dit geval is voor ons aanleiding ons honorarium te beperken tot het zenden van een declaratie voor de door ons bestede uren, die maximaal 2/3 van het vooraf opgegeven honorarium zal belopen met een minimum echter gelijk aan de hoogte van de gezonden voorschotnota.

g) Ontbinding als bedoeld in dit artikel geschiedt in alle gevallen door middel van het zenden van een aangetekende brief met handtekening retour.

Artikel 4: Honoraria

a) Opdrachtgever is voor de door STC Groep te verrichten werkzaamheden een vergoeding verschuldigd zoals omschreven in de opdrachtbevestiging. Hieronder zijn niet begrepen externe kosten zoals reis‐ en verblijfkosten gemaakt door kandidaten.

b) Onder het begrip “bruto all‐in jaarsalaris” dient te worden verstaan het salaris op jaarbasis, inclusief vakantietoeslag, 13de maand, gratificatie en gemiddelde provisie, c.q. incentive.

c) Bij het verstrekken van de opdracht tot werving en selectie wordt een voorschotdeclaratie verzonden.

d) Kosten voor aanvullingen en/ of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de opdrachtgever.

e) In geval van een niet succesvolle werving en selectie is opdrachtgever uitsluitend de door STC Groep gemaakte kosten verschuldigd. Onder gemaakte kosten wordt onder meer verstaan advertentiekosten, reiskosten, e.d..

f) De vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting.

Artikel 5: Overmacht

a) In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmacht toestand ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder

rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval de wederpartij slechts is gehouden tot het betalen van een door ons te bepalen redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde.

b) Als overmacht gelden o.a.: brand, staking, uitsluitingen, sabotage, onlusten, oproer, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, staat van oorlog, staat van beleg, stremming van het verkeer te land, te water of in de lucht, overstroming, ijsgang en ander oponthoud van het vervoermiddel, maatregelen van overheidswege, zonder dat wij verplicht zijn de invloed daarvan op de verhindering of op de vertraging aan te tonen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid / vertrouwelijkheid gegevens

a) Wij zijn nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade of welke andere schade dan ook, welke als direct of indirect gevolg van de door ons gegeven adviezen of door ons verrichte diensten, vertraging in of achterwege blijven van adviezen of diensten, voor wederpartij en/ of derden mocht ontstaan.

b) Het gestelde in lid A. lijdt slechts uitzondering indien er sprake is van opzet of grove schuld van ons of van ons leidinggevend personeel, in welk geval onze aansprakelijkheid beperkt wordt tot een bedrag gelijk aan het gefactureerde bedrag.

c) Opdrachtgever vrijwaart ons, behoudens in geval van grove schuld of opzet van ons of ons leidinggevend personeel, tegen alle aanspraken van derden, hoe ook genaamd, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten.

d) De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. STC Groep sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten en de daarbij ontstane gevolgschade van kandidaten, die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering bij de opdrachtgever in dienst zijn getreden.

e) STC Groep is uit al haar verplichting ontslagen nadat een kandidaat een aanbod heeft geaccepteerd of indien de opdrachtgever besluit te de opdracht te annuleren zoals beschreven in artikel 3 lid D.

f) De door STC Groep aan opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie is uiterst vertrouwelijk en persoonlijk. De opdrachtgever dient der halve uiterst discreet met de verstrekte informatie om te gaan en kennisgeving van de informatie aan derden dient te worden beperkt tot die mensen die direct betrokken zijn bij het selectieproces.

Gegevens zowel mondeling als schriftelijk worden niet vrijgegeven aan anderen tenzij de kandidaat of STC Groep daar schriftelijk uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de kandidaat of STC Groep, is het niet toegestaan referenties van de kandidaat na te trekken.

Artikel 7: Betaling

a) Betaling van onze facturen dient zonder enige korting of compensatie binnen acht (8) dagen na factuurdatum te geschieden.

b) Alle betalingen dienen te geschieden te onzen kantore of op een door ons aan te wijzen rekening.

c) Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.

d) Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsmede van de gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten, zoals deze zijn bepaald in de volgende artikelen en worden daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.

e) De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van bovengenoemde termijn van veertien dagen na factuurdatum; ingebrekestelling is daartoe niet vereist, tenzij er termen aanwezig zijn om de wederpartij een nadere redelijke termijn voor nakoming te stellen.

Artikel 8: Rente

a) Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen, is de wederpartij rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum.

b) Deze rente bedraagt anderhalf procent per maand.

Artikel 9: Kosten

a) Indien wij ons genoodzaakt zien de incasso van onze vordering op de wederpartij uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor haar rekening.

b) In geval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 250,00 bedragen.

Artikel 10: Toepasselijkheid

a) Voor zover één van de in deze Aanvullende Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen geheel dan wel gedeeltelijk niet van toepassing is om welke reden dan ook, dan wordt deze bepaling, althans dit deel, geacht te zijn vervangen door een wel toepasselijke bepaling, die wat betreft haar werking zoveel mogelijk overeenkomt met voornoemde bepaling.

b) De niet‐toepasselijkheid van één dan wel verschillende bepalingen van deze Aanvullende Algemene Voorwaarden beïnvloedt de toepasselijkheid van de overige bepalingen niet.

Artikel 11: Honorarium

a) Indien een door STC Groep. geïntroduceerde kandidaat binnen twee jaar na introductie bij opdrachtgever of een aan opdrachtgever gelieerde onderneming in dienst treedt, dan wel zich vastlegt tot het verrichten van bepaalde diensten gedurende bepaalde/beperkte tijd dan wel zich vastlegt tot aanneming van werk en/ of opdracht(en), dan is opdrachtgever het (vastgestelde) honorarium verschuldigd zoals omschreven in het “Honorarium Werving & Selectie” van STC Groep.

b) Indien de opdrachtgever met meer kandidaten uit de desbetreffende selectieprocedure een arbeidsovereenkomst wenst aan te gaan, dan is voor elke aan te nemen kandidaat het volledige honorarium verschuldigd.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

a) Alle rechtsverhoudingen tussen STC Groep B.V. en opdrachtgever waarop deze Aanvullende Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht.

b) Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen STC Groep B.V. en opdrachtgever waarop deze Aanvullende Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waarbinnen STC Groep B.V. is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Artikel 13: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

a) STC Groep B.V. is bevoegd deze Aanvullende Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door STC Groep B.V. gewijzigde Aanvullende Algemene Voorwaarden gelden jegens opdrachtgever vanaf 30 dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan STC Groep B.V. te kennen geeft tegen deze wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval blijven de ongewijzigde Aanvullende Algemene.

Voorwaarden tussen partijen geldig tot de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd.

b) Deze Aanvullende Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Directie STC Groep B.V.

© 2014 STC Groep B.V.

Een openstaande vacature?

De professionals van STC Groep helpen u graag Maak een afspraak »

ONS TEAM VAN BIKKELS!

Vino

Kantoorhond

Sjimmie Pellen

Technisch consulent

Tim van Hooff

Technisch consulent

William Dobber

Technisch consulent

Brigitte van Dijk

Technisch consulent

Daniel Polak

Recruiter

Noëlle Smulders

Recruiter

Wij werken o.a. samen met:

STC GROEPBij de STC groep staat het samenspel tussen klant en medewerker voorop. U werkt samen met een dienstverlener met ruime ervaring en die klanttevredenheid hoog in het vaandel heeft. We houden daarbij de lijnen kort, open communicatie met opdrachtgevers en medewerkers intern en extern.

Onze accountmanagers komen zelf uit het vakgebied waar ze voor bemiddelen, ze spreken uw taal en hebben de missie om iedere klant tot 100% tevredenheid te helpen. Meer over ons »

VEELGESTELDE VRAGEN

Van een uitzendorganisatie die aangesloten is bij de SNA kan je er van op aan dat alles in orde is. SNA-erkende bureaus worden scherp gecontroleerd op een correcte toepassing van de cao, de kwaliteit van de administratieve processen, de tijdige afdracht van belastingen en sociale premies en een degelijke bedrijfsvoering. Zo weet je dat je zaken doet met een betrouwbaar uitzendbureau. Werkgevers die voor een SNA-erkend bureau kiezen, betalen het gemak van de uitzendformule dus niet met het risico van naheffingen en boetes. De STC Groep bv is aangesloten bij de SNA en dus een betrouwbare partner. Daarnaast ziet de SNA er op toe dat wij als organisatie onze afdrachten goed doen, je kunt dus verzekerd zijn dat je geen kosten krijgt achteraf.
Dit is afhankelijk van de vacature. Heb je bijvoorbeeld magazijnkrachten nodig of een Engineer ? Heerst er krapte in een bepaalde beroepsgroep? Zijn er hele specifieke eisen? Deze – en meer- zaken spelen mee bij de directe beschikbaarheid van kandidaten.
Volgens het arbeidsrecht kan je een medewerker drie keer een tijdelijk contract geven voor een periode van maximaal 2 jaar. Als jouw toekomstige medewerker al als uitzendkracht bij jou werkzaam is geweest, bent je opvolgend werkgever en moet je de periode via het uitzendbureau meetellen. Informeer daarom altijd bij de vestiging hoeveel contracten de uitzendkracht heeft gehad in de tijd dat hij of zij bij jou werkzaam is geweest. Bepaal aan de hand daarvan wat de contractmogelijkheden nog zijn. Heeft een uitzendkracht in die periode al drie of meer contracten gehad via het uitzendbureau, dan heeft de medewerker direct recht op een contract voor onbepaalde tijd. Let hierbij op dat in fase A met uitzendbeding het contract volgens de cao voor Uitzendkrachten bij een ziekmelding beëindigd wordt en bij werkhervatting een volgend contract wordt gegeven.
In de arbeidsomstandighedenwet wordt de inlener aangemerkt als werkgever van de uitzendkracht. Dit betekent dus dat jij als opdrachtgever verantwoordelijk bent voor naleving van alle regels uit de Arbowet, ook voor de uitzendkrachten die werkzaam zijn binnen uw organisatie. Jij bent als opdrachtgever verplicht voor aanvang van uitzending een zogenoemd arbodocument te verstrekken aan de uitzendonderneming die dit document weer moet doorgeleiden aan de uitzendkracht. Indien je niet beschikt over een arbodocument kan je samen met de consulent een checklist invullen waarin alle risico’s worden besproken. Een uitzendkracht kan je rechtstreeks aanspreken voor eventuele schade als gevolg van een bedrijfsongeval. Dat is ook logisch, aangezien de uitzendkracht werkzaam is onder jouw leiding en toezicht en jij verantwoordelijk bent voor de werkomstandigheden van de uitzendkracht. Wij adviseren je om te controleren of jouw aansprakelijkheidsverzekering hiervoor dekking biedt en deze zo nodig aan te laten passen.
STC Groep BV is vanzelfsprekend voor gelijke behandeling. Discriminatie op grond van onder meer godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht staan wij niet toe. Competenties gevraagd voor de functie en de kwaliteiten van onze flexwerkers, dát is waar we ons op focussen bij het matchen.' Ons motto: 'Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden'.
Andere vraag? Neem contact op »

CERTIFICERINGEN

SNA voert wijzigingen door in de norm. Graag informeren wij u over de aanstaande wijzigingen in de norm per 1 oktober 2016. De Norm bestaat uit NEN 4400-1 en NEN 4400-2 aangevuld met aanpassingsrapporten en interpretatierapporten zoals opgenomen in het Handboek Normen.

SNA heeft als doel het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. Met het laten uitvoeren van inspecties op basis van onze norm en het toekennen van het SNA-keurmerk geeft SNA hieraan invulling.