STC Groep | Sterk in technisch werk
STC Groep
STC Groep | Sterk in technisch werk

Bedrijfsregelement

Welkom bij STC Groep B.V.

Je gaat (hoogstwaarschijnlijk) binnenkort voor ons aan het werk. Voor je begint willen we je vragen aandacht te hebben voor de volgende afspraken bij STC Groep B.V.

STC Groep B.V. draagt zorg voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu tijdens het werk. Belangrijk is dat iedereen goed op de hoogte is van de werkwijzen en afspraken met betrekking tot Veiligheid, Gezondheid en Milieu. De belangrijkste afspraken zijn daarom in het bedrijfsreglement vermeld.

Door op de hoogte  te zijn van de afspraken uit het bedrijfsreglement kunnen we er met z’n allen voor zorgen dat er onder veilige werkomstandigheden gewerkt wordt, lichamelijk letsel en gezondheidsrisico’s worden voorkomen en dat het milieu zo veel mogelijk wordt ontzien.

Discriminatie en pesten

Om het welzijn van iedereen die werkzaam is voor STC Groep B.V. is discriminatie, pesten en (seksuele) intimidatie te allen tijde uit den Boze. Iedereen behandelt elkaar op gelijke wijze. Klachten kunnen worden gemeld bij STC Groep B.V.

Roken

Het is niet toegestaan te roken op de werkvloer. Roken is alleen toegestaan op de daartoe aangegeven plaatsten.

Alcohol en drugs

Het gebruiken van alcoholische dranken en/of soft- en harddrugs, dan wel het onder invloed zijn ervan, is te allen tijde ten strengste verboden. Ook het meebrengen van stimulerende middelen naar de werkplek is verboden.

Indien gebruik gemaakt wordt van mogelijke reactie-beïnvloedende geneesmiddelen( op de bijsluiter is bijvoorbeeld aangegeven als: “dit middel kan de rijvaardigheid beïnvloeden’)
–        Mag je geen voertuigen besturen.
–        Moet je het gebruik van een dergelijk middel melden bij de leidinggevenden, zodat eventueel de werkzaamheden kunnen worden aangepast.

Persoonlijke gegevens

Het kan voorkomen dat de Arbeidsinspectie, de Vreemdelingenpolitie, het UWV of de Belastingdienst een (onaangekondigde) werkplekcontrole houdt. Bij deze controles moet je jezelf identificeren met een originele paspoort/id. Neem ALTIJD je paspoort/id of verblijfsvergunning mee naar je werk.

Werkbriefjes

Zorg ervoor dat je ALTIJD een door de uitvoerder, projectleider of leidinggevende ondertekenend werkbriefje met je gewerkte uren van die week inlevert. Lever je werkbriefje iedere week in en dit doe je uiterlijk voor zaterdag 12.00 uur. Geen werkbriefje GEEN SALARIS.

Verlonen

De werkweek loopt van maandag t/m zondag, de verloning vindt per 4 weken plaats, zie hieronder het vergoedingstabel wanneer het overgemaakt zal worden op je rekeningnummer.
Vergoedingstabel per 4 weken

Periode                                               Uitbetaling

Wk 1-4                                                 Wk 5
Wk 5-8                                                 Wk 9
Wk 9-12                                              Wk 13
Wk 13-16                                            Wk 17
Wk 17-20                                            Wk 21
Wk 21-24                                            Wk 25
Wk 25-28                                            Wk 29
Wk 29-32                                            Wk 33
Wk 33-36                                            Wk 37
Wk 37-40                                            Wk 41
Wk 41-44                                            Wk 45
Wk 45-48                                            Wk 49
Wk 49-52                                            Wk 53 of wk 1

Vakantie en vrije dagen

Vakantie langer dan 3 werkdagen moeten minimaal 2 weken van te voren aan STC Groep B.V. worden ingediend in verband met vervanging. Vrije dag(en) dienen minimaal 1 week van te voren aan een van de accountmanagers van STC Groep B.V. worden doorgegeven door middel van document verlof aanvraag. Bij een ondertekende verlof aanvraag door een van de accountmanagers van STC Groep B.V. is de bevestiging dat er verlof wordt toe gekend.

Ziekteverlof aanvragen en betermelding

Als je ziek wordt.
Als je door ziekte niet kan werken, dan vraag je (persoonlijk) ziekteverlof aan tussen 07.30 en 09.00 uur bij STC Groep B.V. via uw leidinggevende (accountmanager). Tevens meld je je ziekteverzuim ook bij het bedrijf/leidinggevende waar je werkzaam bent, dit dien je uiterlijk een half uur voordat je zou beginnen met werken.

Persoonlijke bezittingen

STC Groep B.V. is niet aansprakelijk indien er sprake is van schade of diefstal van je persoonlijke bezittingen op de werkvloer.

Mobiele telefoon

Het gebruik van privé-telefoons is zonder toestemming van de leidinggevende tijdens werktijd( met uitzondering van de pauzes) NIET toegestaan.

Algemene veiligheid

Je bent verplicht je te houden aan de wettelijke regels, de voorschriften en afspraken van de opdrachtgever. Aanwijzingen, waarschuwingen en orders van de leidinggevenden moeten altijd worden opgevolgd.

Je moet het werk zo uitvoeren, dat je jezelf of anderen niet in gevaar brengt.

Je mag markeringen, afzettingen en/of veiligheidsvoorzieningen niet negeren. Hieraan mogen geen veranderingen worden aangebracht.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBMs)

Je bent verantwoordelijke voor het dragen en het goed onderhouden van de verstrekte pbm’s. Indien de noodzakelijke pbm’s niet aanwezig zijn mogen de werkzaamheden niet worden uitgevoerd en moet dit gemeld worden bij de leidinggevende. Aan de leidinggevenden worden de pbm’s gegeven die vervangen dienen te worden. Het verstrekken van werkschoenen en werkkleding word door STC Groep B.V vergoed, mits aan een minimale uitleentermijn wordt voldaan van 1040 uur, termijnen korter dan 1040 uur, hierbij komt het aanschaffen van werkkledij of schoeisel voor rekening van de werknemer. Het te vergoeden bedrag door STC Groep B.V bedraagt maximaal : € 50,- netto voor schoeisel; en € 50,- netto voor werkkleding.

Wanneer op een werkplek wordt gehesen, ben je verplicht om je veiligheidshelm en veiligheidsschoeisel te dragen. Ook bij de kans op stoten tegen harde of scherpe voorwerpen of de kans getroffen te worden door vallende voorwerpen moet je de veiligheidshelm dragen.

Bij rondvliegende deeltjes, een overmaat aan stof of kans op spatten ben je verplicht oogbescherming te dagen.

Je moet adembescherming toepassen bij het werken met gevaarlijke stoffen die door de mond of de neus het lichaam kunnen binnen dringen.

Bij werken met scherpe, hete of koude voorwerpen, bij werken met gevaarlijke stoffen of bij vrijkomende straling moet je geschikte handschoenen dragen.

Bij blootstelling aan trillingen dien je geschikte handschoenen te dragen en tijdig de bediening wisselen of pauze te nemen.

Om de voeten te beschermen dien je veiligheidsschoenen of /laarzen te dragen. In de bouw, industrie en in het groen geldt dat je te allen tijde werkschoenen aan dient te hebben.

Bij het werken op hoogte waarbij de kans op vallen bestaat, dien je goed gekeurd valbeveiliging te dragen of val beperkende maatregelen te treffen (bijvoorbeeld dakrandbeveiliging)

Indien noodzakelijk draag je beschermende kleding. Denk hierbij aan werken met gevaarlijke stoffen of bij vrijkomen van stralingen.

Je dient er voor te zorgen dat de werkkleding er goed en verzorgd uitziet, voor zover dit de werkzaamheden toelaten. Als je buiten dient te werken neem je een regenpak mee en je neemt iedere dag je werkkleding mee naar huis, je weet nooit zeker of je de volgende dag op dezelfde werkplek wordt ingezet.

Werken op hoogte

Bij het werken op ladders en steigers dien je voor het betreden de ladder of steiger te inspecteren. Je moet kijken of de trap niet beschadigd of instabiel is. Als de trap beschadigd of instabiel is mag je de trap niet gebruiken. Beschadigingen of instabiliteit dient gemeld te worden bij de leidinggevende.

Werken in een besloten ruimte

Voor aanvang van het werken in besloten ruimtes dien je extra voorzorgsmaatregelen te nemen. Voorbeelden hiervan zijn het opstellen van een werkvergunning en het bijwonen van een start-werk-instructie.

Bij het werken met gevaarlijke stoffen dienden er te allen tijde op de voorzorgsmaatregelen gelet te worden. Deze maatregelen staan vermeld op de etikettering of is te vinden op de Product Veiligheid Bladen en/of chemiekaarten.

Wanneer op een verpakking het etiket ontbreekt, mag het product niet worden gebruikt. Hiervan dient melding worden gemaakt aan de leidinggevende, welke passende maatregelen neemt.

Bij het werken met brandbare en/of explosieve stoffen dienen de noodzakelijk preventieve maatregelen in acht genomen te worden. Denk hierbij o.a. aan het opstellen van brandblusmiddelen op de werkplek.

Reststoffen van milieugevaarlijke stoffen dienen door het ingeleend personeel in de daarvoor bestemde voorzieningen gedeponeerd te worden. Afval dient achter gelaten te worden bij de opdrachtgever.

Bij (het vermoeden van) aanwezigheid van asbest dient dit direct gemeld te worden aan de leidinggevende, die draagt dan zorg voor verwijdering door een erkend bedrijf.

Handgereedschap en machinaal gereedschap

Je dient beveiligingen en beschermingsmiddelen te gebruiken, daar waar ze verplicht zijn. Beveiligingen mogen nooit verwijderd worden.

Loshangende kleding of loshangend lang haar is bij het werken met of in de nabijheid werken van machines strikt verboden.

Bij het werken met gereedschap dien je voor het gebruik het gereedschap te inspecteren. Je moet kijken of de het gereedschap niet beschadigd of instabiel is. Beschadigingen dienen direct gemeld te worden bij de leidinggevenden. Deze neemt vervolgens passende maatregelen (gereedschap markeren als zijnde ‘’buiten gebruik’’, zorgdragen voor reparatie of voor vervangend materieel, e.d.)

Je mag alleen met machines werken als je daarvoor bevoegdheid hebt gekregen van de werkgever of een leidinggevende. Voor het eerste gebruik ontvang je voorlichting en instructie over het werken met de betreffende machine.

EHBO en Brandblusmiddelen

Je dient te weten waar de brandblusapparaten zijn en de route van de vluchtwegen. Vluchtwegen, looppaden, in en uitgangen, trappen, schakelkasten en brandblusmiddelen dienen te allen tijde vrijgehouden te worden.

Ongevallen

Je bent verplicht om gevaar voor gezondheid of veiligheid zo spoedig mogelijk te melden bij de leidinggevende van de opdracht en bij STC Groep B.V.. Gevaarlijke situaties dienen op een duidelijke wijze gemarkeerd te worden en/of afgezet te worden.

Indien er een ongeval is opgetreden, ben je verplicht om medewerking te verlenen aan het onderzoek dat hierop volgt.

Tot slot

STC Groep B.V. is vanaf  07.30 uur bereikbaar, bel ons dus als er wat is bijvoorbeeld als je de werklocatie niet kan vinden of verhinderd bent.

Zoek van te voren goed uit hoe je op je werk dient te komen, weet je waar het is, welke bus, trein of tram gaat er heen, heb je geld voor het openbaar vervoer? Is je fiets of scooter in orde? Ook als je in de ochtend wordt opgehaald door het bedrijf dien je ervoor te zorgen dat je geld bij je hebt om misschien als je klaar bent met werken de bus of trein terug naar huis te pakken.

Meld je iedere ochtend bij aankomst bij de uitvoerder/leidinggevende van het bedrijf waar je werkzaam bent, meld je elke dag ook af als je klaar bent met de werkzaamheden die dag. Wat er ook gebeurt, loop nooit zomaar weg van je werk, als er iets aan de hand is los het dan op of neem contact op met je leidinggevende van STC Groep B.V..

Als je uitvoerder/leidinggevende aangeeft dat er de volgende dag geen werk is, of je twijfelt hierover neem je direct met je leidinggevende van STC Groep B.V. contact  op, dan controleren wij dat en als er geen werk meer is dan wordt er eventueel ander werk voor je gezocht.

Neem contact op met ons als je vragen of opmerkingen hebt over je werk, je loon, je reiskosten etc. Ga hier niet mee naar de leidinggevende van het bedrijf waar je werkt, die kunnen daar niets aan doen en hiervoor ook niets betekenen.

Zorg dat je goed bereikbaar bent voor STC Groep B.V.

We hopen dat je heel lang voor ons werkzaam bent.

Een openstaande vacature?

De professionals van STC Groep helpen u graag Maak een afspraak »

ONS TEAM VAN BIKKELS!

Wim Leunissen

Technisch consulent

Sjimmie Pellen

Technisch consulent

Tim van Hooff

Technisch consulent

William Dobber

Technisch consulent

Brigitte van Dijk

Technisch consulent

Daniel Polak

Recruiter

Laura Ovezea

Account Manager

Noëlle Smulders

Recruiter

Wij werken o.a. samen met:

STC GROEPBij de STC groep staat het samenspel tussen klant en medewerker voorop. U werkt samen met een dienstverlener met ruime ervaring en die klanttevredenheid hoog in het vaandel heeft. We houden daarbij de lijnen kort, open communicatie met opdrachtgevers en medewerkers intern en extern.

Onze accountmanagers komen zelf uit het vakgebied waar ze voor bemiddelen, ze spreken uw taal en hebben de missie om iedere klant tot 100% tevredenheid te helpen. Meer over ons »

VEELGESTELDE VRAGEN

Van een uitzendorganisatie die aangesloten is bij de SNA kan je er van op aan dat alles in orde is. SNA-erkende bureaus worden scherp gecontroleerd op een correcte toepassing van de cao, de kwaliteit van de administratieve processen, de tijdige afdracht van belastingen en sociale premies en een degelijke bedrijfsvoering. Zo weet je dat je zaken doet met een betrouwbaar uitzendbureau. Werkgevers die voor een SNA-erkend bureau kiezen, betalen het gemak van de uitzendformule dus niet met het risico van naheffingen en boetes. De STC Groep bv is aangesloten bij de SNA en dus een betrouwbare partner. Daarnaast ziet de SNA er op toe dat wij als organisatie onze afdrachten goed doen, je kunt dus verzekerd zijn dat je geen kosten krijgt achteraf.
Dit is afhankelijk van de vacature. Heb je bijvoorbeeld magazijnkrachten nodig of een Engineer ? Heerst er krapte in een bepaalde beroepsgroep? Zijn er hele specifieke eisen? Deze – en meer- zaken spelen mee bij de directe beschikbaarheid van kandidaten.
Volgens het arbeidsrecht kan je een medewerker drie keer een tijdelijk contract geven voor een periode van maximaal 2 jaar. Als jouw toekomstige medewerker al als uitzendkracht bij jou werkzaam is geweest, bent je opvolgend werkgever en moet je de periode via het uitzendbureau meetellen. Informeer daarom altijd bij de vestiging hoeveel contracten de uitzendkracht heeft gehad in de tijd dat hij of zij bij jou werkzaam is geweest. Bepaal aan de hand daarvan wat de contractmogelijkheden nog zijn. Heeft een uitzendkracht in die periode al drie of meer contracten gehad via het uitzendbureau, dan heeft de medewerker direct recht op een contract voor onbepaalde tijd. Let hierbij op dat in fase A met uitzendbeding het contract volgens de cao voor Uitzendkrachten bij een ziekmelding beëindigd wordt en bij werkhervatting een volgend contract wordt gegeven.
In de arbeidsomstandighedenwet wordt de inlener aangemerkt als werkgever van de uitzendkracht. Dit betekent dus dat jij als opdrachtgever verantwoordelijk bent voor naleving van alle regels uit de Arbowet, ook voor de uitzendkrachten die werkzaam zijn binnen uw organisatie. Jij bent als opdrachtgever verplicht voor aanvang van uitzending een zogenoemd arbodocument te verstrekken aan de uitzendonderneming die dit document weer moet doorgeleiden aan de uitzendkracht. Indien je niet beschikt over een arbodocument kan je samen met de consulent een checklist invullen waarin alle risico’s worden besproken. Een uitzendkracht kan je rechtstreeks aanspreken voor eventuele schade als gevolg van een bedrijfsongeval. Dat is ook logisch, aangezien de uitzendkracht werkzaam is onder jouw leiding en toezicht en jij verantwoordelijk bent voor de werkomstandigheden van de uitzendkracht. Wij adviseren je om te controleren of jouw aansprakelijkheidsverzekering hiervoor dekking biedt en deze zo nodig aan te laten passen.
STC Groep BV is vanzelfsprekend voor gelijke behandeling. Discriminatie op grond van onder meer godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht staan wij niet toe. Competenties gevraagd voor de functie en de kwaliteiten van onze flexwerkers, dát is waar we ons op focussen bij het matchen.' Ons motto: 'Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden'.
Andere vraag? Neem contact op »

CERTIFICERINGEN

SNA voert wijzigingen door in de norm. Graag informeren wij u over de aanstaande wijzigingen in de norm per 1 oktober 2016. De Norm bestaat uit NEN 4400-1 en NEN 4400-2 aangevuld met aanpassingsrapporten en interpretatierapporten zoals opgenomen in het Handboek Normen.

SNA heeft als doel het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. Met het laten uitvoeren van inspecties op basis van onze norm en het toekennen van het SNA-keurmerk geeft SNA hieraan invulling.